Guitar picks 2010-2016

2010

Europe tour - 2010

OzzFest - 2010

2011